Articles

פרופ אוחנה פרסם עשרות מאמרים בכתבי עט מדעיים בין-לאומיים וישראליים. מאמריו עוסקים במגוון רחב של תחומים הכוללים: היסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה תרבותית, אירופה בעת החדשה, בפילוסופיה של ההיסטוריה, בחקר משווה של מיתוסים בהגות של ניטשה ובהשפעותיה על הפילוסופיה היהודית, בזיקה שבין אינטלקטואלים לביקורת פוליטית, מקורות הפשיזם, תרבות פוליטית של הפשיזם. כמו כן, עוסק פרופ אוחנה בחקר המקורות התרבותיים של הציונות, בתרבות התחייה העברית, ובמפנה המאות. בזהות הישראלית על מרכיביה המיתיים, שמרכיביה – משיחיות, כנעניות, צלבנות וים-תיכוניות. בנושא הים-תיכוניות חוקר הוא את זיקותיה של החברה והתרבות הישראליות לתרבות של אגן הים-התיכון.

פרופ אוחנה הוא אינטלקטואל מעורב בחברה הישראלית, ומרבה לכתוב מאמרים פוליטיים וחברתיים בעיתונות הישראלית. בין השאר, פרסם פרופ אוחנה בעיתונים “כותרת ראשית”, “כל העיר”, “הארץ”, “מעריב”, “ידיעות אחרונות” ובמגוון כלי מדיה שונים. נערכו עמו ראיונות רבים בתקשורת הכתובה והמשודרת, וכן, חלק מהרצאותיו האקדמאיות והציבוריות, מופיעות בהקשרים שונים ברשת.